Alternativ til fedmekirurgi


1319109074222.MaxSize.w-900.h-900
Det følgende er et innlegg skrevet av leder av Kostreform for bedre helse, Erik Hexeberg, lege dr. med. spes. indremedisin. Innlegget ble sendt til Dagens Medisin, men ble refundert og publiseres derfor her

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 11. oktober stiller Magne Nylenna, direktør ved Kunnskapssenteret, og Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, spørsmål ved om fedmekirurgi skal være løsningen på fedmeepidemien. Bakgrunnen for artikkelen er nye tall som indikerer at en av fem lider av fedme, og at det er betydelig vekst i fedmeoperasjoner. De to etterlyser en systematisk satsing på ikke-kirurgiske tiltak. Vi i foreningen «Kostreform for bedre helse» hilser dette initiativet velkommen. Min ektefelle, lege, dr. med. Sofie Hexeberg, publiserte i 2009 en artikkel om en kvinne som ved hjelp av streng lavkarbokost reduserte vekten med 168 kg fra 265 kg i løpet av 2 år.1 Da artikkelen ble innsendt til spalten «noe å lære av» i Tidsskrift for Den norske legeforening ble artikkelen avslått da den ikke fulgte de tradisjonelle kostråd og således ikke var noe å lære av. Tidsskriftet kunne vurdere en forkortet versjon som et debattinnlegg, og et slikt debattinnlegg ble publisert – uten noen debatt! I Kostreform har vi mange suksesshistorier om mennesker som har redusert vekten betydelig ved hjelp av et lavkarbokosthold. Blant våre medlemmer har vi også mange med en medisinsk ekspertise som ikke foreligger i det offentlige helsevesen. Dersom den interessen Nylenna og Stoltenberg signaliserer er reell, håper vi de vil invitere oss til samarbeid om utvikling av alternative strategier innen fedmebehandling. Fedmekirurgi bør være absolutt siste utvei.

1. Hexeberg S. Ekstrem vektreduksjon uten kirurgi. Tidsskrift for den norske legeforening 2009; 129:2497